เงื่อนไขของเรา

อ่านเงื่อนไขในการใช้และเงื่อนไขของการมีส่วนร่วม

นี่คือสิ่งที่ทนายความขอให้เราลงประกาศและคุณจะต้องอ่านเข้าใจและยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้ ก่อนที่จะใช้บริการของเราและยอมรับ

เรามีกฎจำนวน 2 ชุดที่แตกต่างกัน

ตาม "ข้อตกลงสำหรับผู้ใช้" มีผลผูกพันสำหรับคุณเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา Gigajob.com
 

ข้อกำหนดการใช้งาน

(ได้ทำการแก้ไขเงื่อนไข เกี่ยวกับการให้บริการครั้งสุดท้ายเวอร์ชั่น 1.2 เมื่อวันที่ 22 เมษายน2556).
หากท่านไม่ประสงค์จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้บริการได้หรือโปรดอย่าใช้เว็บไซต์หรือบริการนี้
1. ทั่วไป
เนื้อหาต่างๆ ของ กิก้าจ๊อบ ถูกจัดทำโดยบริษัทเน็ตมาร์ก ซึ่งได้จดทะเบียนสำนักงานที่ แอลังเก้นในรัฐบาวาเลียประเทศเยอรมนี ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์(ซี่งจากนี้จะเรียกว่าเป็นผู้ใช้)ได้ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการทั้งหมดของเน็ตมาร์กแล้ว นอกจากนี้ในบางส่วนของเว็บไซต์ท่านจะต้องยอมรับเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งเงื่อนไขเหล่านั้นจะทำการแสดงก่อนที่ท่านจะใช้บริการที่เกี่ยวข้อง การที่ท่านใช้เว็บไซต์หรือบริการนี้ถือว่าท่านได้ยอมรับและตกลงในข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปดังกล่าวแล้ว หากท่านไม่ประสงค์จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปดังกล่าว โปรดอย่าใช้เว็บไซต์หรือบริการนี้
2. เงื่อนไขการให้บริการอินเทอร์เน็ตของเรา
ผู้ใช้สามารถใช้งานออนไลน์ได้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ซึ่งท่านได้สละสิทธิโดยอัตโนมัติในการเรียกร้องให้เน็ตมาร์กรับผิดชอบในข้อมูลดังกล่าว เน็ตมาร์กสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง ยกเลิกหรือขยายบริการฟรีหรือรับผิดชอบการดำเนินงานทั้งหมดหรือบางส่วนของเว็บไซต์นี้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ดังนั้นผู้ใช้ดังกล่าวไม่สามารถเรียกร้องความรับผิดชอบใด ๆ ในการใช้ข้อมูลใดๆ หรือความพร้อมในการให้บริการหรือลักษณะของการบริการ ตราบใดที่ยังไม่ได้มีการลงนามในสัญญาที่มีผลผูกพันตามกฎหมายเป็นลายลักษณ์อักษรกับเน็ตมาร์ก ซึ่งเน็ตมาร์กรับประกันในเรื่องดังกล่าวตามข้อกำหนดสำหรับบริการบางประเภทที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเท่านั้น
3. ความล่าช้าในการปฏิบัติงาน
เน็ตมาร์กจะชดเชยสำหรับค่าเสียหายบางประการ/ข้อเรียกร้องของความล่าช้าในการปฏิบัติงานตามสัญญาให้ผู้ใช้ สูงสุดตามขอบเขตของการชำระเงินให้แก่เน็ตมาร์กในช่วง 24 เดือนที่ผ่านมาก่อนที่จะมีการล่าช้าในการปฎิบัติหน้าที่เกิดขี้นดังกล่าว ได้มีการชำระค่าธรรมเนียมให้เน็ตมาร์กแล้ว
4. ความรับผิดชอบ
เน็ตมาร์กไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆ จากการใช้ข้อมูลไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ไม่ว่าในเรื่องความสมบูรณ์ ความถูกต้อง หรือความเกี่ยวข้องของข้อมูลที่ปรากฎอยู่นี้ รวมถึงสิทธิของบุคคลที่สามอย่างชัดเจน การเรียกร้องการรับผิดชอบต่อเน็ตมาร์กที่เกิดจากเนื้อหาที่นำเสนอของเว็บไซต์(เนื่องจากข้อมูลที่มีข้อบกพร่องหรือไม่สมบูรณ์) จะได้รับการยกเว้นถ้าไม่สามารถพิสูจน์ได้หรือเกิดจากความประมาทจากเน็ตมาร์ก รวมถึงความเสียหายที่ตามมาที่อาจเกิดขี้นได้กับผู้ใช้ ขณะที่ผู้ใช้ได้ใช้ประโยชน์จากทางเว็บไซด์ ในการที่เน็ตมาร์กได้เผยแพร่ข้อมูลออนไลน์ทำให้การรักษาความปลอดภัยของเน็ตเวิร์คจึงมีอย่างจำกัดเพราะฉะนั้นทางเน็ตมาร์กไม่รับผิดชอบการใช้งานหรือบริการต่างๆ บนเว็บไซต์นี้แต่อย่างใดไม่ว่าจะเป็นข้อผิดพลาด(errors)หรือการรบกวนที่เกิดจากตัวระบบเองหรือระบบอื่นๆ ของผู้มีส่วนร่วมในการใช้บริการหรือภายในระบบของผู้ใช้เอง ตามกล่าวคือผู้ใช้ไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ ที่อยู่นอกข้อกำหนดตามกฎหมายของส่วนที่ถูกรบกวนที่เป็นส่วนหนึ่งของปาร์ตี้ที่ได้ตกลงกันไว้ในเรื่องการรับผิดชอบของการปฎิบัติงานของเน็ตเวิร์ค โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใช้ไม่สามารถเรียกร้องความรับผิดชอบใดๆ ที่เกิดจากโซคอล(so-called)ไวรัสคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่าโทรจัน(Trojan) จากข้อจำกัดของความรับผิดดังกล่าวตามข้อบังคับตามมาตรา 309 ฉบับที่ 7 (การรับผิดในกรณีที่มีการบาดเจ็บต่อชีวิตร่างกายสุขภาพและเนื่องจากการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง) และฉบับที่ 8 BGB (การรับผิดอื่น ๆที่ผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่) ยังคงอยู่อย่างครบถ้วน
5. การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น (hyperlinks)
เน็ตมาร์กไม่รับผิดชอบการเชื่อมโยงHyperlinksบนเว็บไซต์ กิก้าจ๊อบ ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของบุคคลที่สามใดๆ ทั้งสิ้น นอกจากนี้เน็ตมาร์กไม่ได้เกี่ยวข้องเนื้อหาออนไลน์ทั้งหมดที่เป็นของบุคคลที่สาม เน็ตมาร์กจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำที่ผิดกฎหมาย การทำให้เข้าใจผิด ข้อผิดพลาด หรือเนื้อหาที่ไม่สมบูรณ์ของเว็บไซต์ที่ถูกเชื่อมโยงลิงค์(Link)และ/หรือความเสียหายใดๆ ที่อาจขึ้น.
6. ลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า
ลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าทั้งหมดที่ใช้ในเว็บไซต์นี้เป็นทรัยพ์สินของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ และเป็นของบุคคลภายนอกที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายดังกล่าวตามที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ เพื่อวัตถุประสงค์การให้ข้อมูลแต่เพียงผู้เดียว กล่าวคือลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้าของบุคคลที่สามได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย
7. การมีส่วนร่วมของบุคคลที่สามหรือบุคคลภายนอก
เว็บไซต์ออนไลน์กิก้าจ๊อบGigajob มีเนื้อหาส่วนใหญ่(เช่นข้อความและรูป)เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่ 3 ซึ่งทางเน็ตมาร์กไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ในการเผยแพร่เนื้อหาเหล่านั้น (เช่นการโพสต์ของผู้ใช้)ทางบริษัทไม่สามารถสืบค้นและตรวจสอบเนื้อหาของบุคคลที่สามดังกล่าวหรือควบคุมการใช้งานโดยตรงของพวกเขาได้ ดังนั้นเน็ตมาร์ก มิได้รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าวของบุคคลที่ 3 ทั้งสิ้น ผู้ใช้จะต้องตระหนักว่าท่านอาจจะพบ(เนื้อหาของอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์) เนื้อหาที่หมิ่นประมาท ไม่เหมาะสม หรือ หยาบคายได้ ถ้าบุคคลที่สามกระทำการละเมิดสิทธิของผู้ใช้ ผู้ใช้จะต้องดำเนินการทางกฎหมายต่อผู้ที่ละเมิดเท่านั้น เช่นผู้เขียนที่เกี่ยวข้องกับการกระทำดังกล่าว) และไม่ใช่ดำเนินการต่อเน็ตมาร์ก
8. การปกป้องเนื้อหา
การใช้เนื้ิอหาทางอินเตอร์เน็ตในทุกส่วน(ที่มีอยู่ในฐานข้อมูลพื้นฐาน)เป็นลิขสิทธิ์และเพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น การใช้งานใดๆ ที่นอกเหนือจากนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ข้อเสนอนั้นในระบบอินทราเน็ตหรืออินเตอร์เน็ตถือว่าเป็นละเมิดสิทธิมนุษยชน ท่านจะมีความผิดและจะต้องจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมาย ที่กล่าวมานั้นรวมถึงการใช้เนื้อหาใดๆ ข้อมูล หรือรูปแบบการออกแบบของเว็บไซต์(web design)เพื่อนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ โดยไม่ได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากเน็ตมาร์กโดยเฉพาะการเลียนแบบ(copying)การคัดลอกคำแปลและเก็บข้อมูลหรือประมวลผลในระบบอิเล็กทรอนิกส์
9. ข้อยกเว้นการรับประกัน
ผู้ใช้จะต้องยอมรับความเสี่ยงด้วยตนเองจากการเข้าใช้เว็บไซต์ เน็ตมาร์กให้บริการหรือคุณลักษณะบริการตามกรณีที่มีความเหมาะสม การนำเสนอจะขึ้นอยู่กับความพร้อม เน็ตมาร์กไม่ได้รับประกันว่าบริการ/คุณลักษณะการบริการต่างๆ บนเว็บไซต์นี้จะสามารถใช้ได้ตลอดเวลาไม่หยุดชะงักหรือปราศจากข้อผิดพลาด ความทันเวลาและความน่าเชื่อถือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเน็ตมาร์กไม่รับประกันความถูกต้องและควาามน่าเชื่อถือของข้อมูลที่เสนอบนอินเตอร์เน็ตหรือคุณภาพของสินค้า บริการ หรือข้อความใดๆที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์ ทั้งนี้เน็ตมาร์กไม่รับประกันว่าเนื้อหาที่ออนไลน์มีลักษณะตรงกับความคาดหวังของผู้ใช้ การดาวน์โหลดและการได้รับเนื้อหาอื่นๆ ขณะทำการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต อาจจะทำให้ผู้ใช้มีความเสี่ยง ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบความเสียหายเองสำหรับข้อมูลสูญหายจากระบบของคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ทางเทคนิคอื่นๆ หรือความเสียหายจากการดาวน์โหลดข้อมูลหรือธุรกรรมอื่นๆจากการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ข้อเสนอแนะที่ผู้ใช้จะได้รับในเนื้อหาจากทางอินเตอร์เน็ตจะไม่ได้รับการประกันจากเน็ตมาร์กเว้นแต่จะมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร
10. การมีผล
ถ้าหากข้อกำหนดและเงื่อนไขไม่สอดคล้องกับกฎหมายที่มีอยู่ แล้วเงื่อนไขที่เหลืออื่นๆ ได้รับผลกระทบดังกล่าว เป็นไปได้ที่เงื่อนไขที่ไม่มีประสิทธิภาพดังกล่าวจะถูกแก้ไข เพื่อให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับเศรษฐกิจและ/หรือเป้าหมายตามกฎหมาย
 

 

ถ้าคุณต้องการที่จะเผยแพร่เนื้อหาของคุณบนกิก้าจ๊อบ คุณจะต้องให้ความยินยอมดังต่อไปนี้ข้อกำหนดการใช้งาน ก่อนที่คุณจะสามารถเริ่มต้นการโพสต์ประกาศของคุณ (CV ประวัติการทำงานและ / หรือตำแหน่งงาน) ที่นี่
 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปการเข้าใช้เว็บไซต์

(ได้ทำการแก้ไขเงื่อนไข เกี่ยวกับการให้บริการครั้งสุดท้ายเวอร์ชั่น 1.5 เมื่อวันที่ 22 เมษายน2556)
1. ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับการใช้งาน
บริษัท Netzmarkt Internet Service GmbH & Co. KG (“เน็ตมาร์ก”), ซึ่งตั้งอยู่ที่แอลังเก้น(Erlangen) รัฐบาวาเรีย ประเทศเยอรมัน อนุญาตให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ หรือ(“ผู้ใช้”) ไม่เสียค่าบริการในการออกแบบการใช้งานบนเว็บไซต์ในแบบของท่าน (อาจจะมีค่าธรรมเนียม ภายใต้เงื่อนไขบางประการ) การใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าผู้ใช้ได้ให้ความยินยอมโดยอัตโนมัติที่จะปฎิบัติตามกฎเงื่อนไขณ.ที่นี้ ผู้ใช้งานที่ต้องการใช้งานในการโพสต์ข้อมูลบนเว็บไซต์ กรุณาอ่านเงื่อนไข รับทราบข้อกำหนดและปฎิบัติตามกฎระเบียบที่ตามมา
2. เงื่อนไขการบริการ
ผู้ใช้ได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขทุกประการของการให้บริการการใช้งานอินเทอร์เน็ตบนเว็บไซต์นี้
3. สิทธิ
เน็ตมาร์กสงวนสิทธิ ในการระงับหรือการแก้ไขของการใช้งานหรือประกาศ(post)เป็นการชั่วคราวหรือถาวร ได้โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบได้ทุกเมื่อ เน็ตมาร์กขอสงวนสิทธิของบาร์(bar) ในบางส่วนหรือทั้งหมดในการใช้งานบนเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้รับทราบสิทธิของเน็ตมาร์ก และนอกจากนี้ผู้ใช้ยังได้สละสิทธิในการโต้แย้งการตัดสินใจของเน็ตมาร์กในการอนุมัติ / ไม่อนุมัติในการใช้งานหรือผู้ใช้งาน ผู้ใช้ยังสละสิทธิในการให้เน็ตมาร์กรับผิดชอบต่อข้อจำกัดใด ๆ จากการถูกดัดแปลง การหยุดชะงัก การยกเลิก หรือต่อความเสียหายใด ๆ ที่ถูกอ้างว่าเกี่ยวข้องหรือเกิดจากการดำเนินงานดังกล่าว
4. ความรับผิดชอบทางกฎหมาย
เนื่องจากมีการใช้งานจำนวนมากของผู้ใช้ทางบริษัทเน็ตมาร์กไม่สามารถตรวจสอบ หรือควบคุมเนื้อหาของผู้ใช้ที่โพสต์ข้อความ(posted) บนเวบไซต์ได้ (เช่น ข้อมูล ข้อความ ซอฟต์แวร์ การอัดเสียง รูป กราฟฟิก วิดีโอ หรืออื่นๆ ) ดังนั้นบริษัทเน็ตมาร์ก ไม่มีความรับผิดชอบทางกฎหมายในส่วนของเนื้อหาดังกล่าวของผู้ใช้ ผู้ใช้จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเนื้อหาของตนเองทั้งหมดตามกฎหมาย ทั้งเนื้อหาที่่ประกาศแบบสาธารณะและการส่งข้อความส่วนตัวภายในระบบของเน็ตมาร์กหากบุคคลที่สามละเมิดสิทธิของผู้ใช้ ผู้ใช้ดังกล่าวจะต้องดำเนินการทางกฎหมายกับบุคคลที่สามเองและไม่ใช่ต่อเน็ตมาร์กหรือตัวแทนของเน็ตมาร์ก
ผู้ใช้ยอมรับที่จะปฏิบัติตามบทบัญญัติตามกฎหมาย ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ใช้จะต้องยอมรับการจ่ายชดเชยของค่าเสียหายหรือผลที่เกิดจากการสูญเสีย ผู้ใช้ต้องปฎิบัติตามกฎ (อย่างไม่มีข้อจำกัด) รวมถึงตรวจสอบเนื้อหาอย่างละเอียดให้แน่ใจว่าไม่มีการละเมิดของลิขสิทธิ์ของเครื่องหมายการค้า, สิทธิบัตร, คู่แข่งทางการค้า, สิทธิมนุษยชนหรือสินค้าผิดกฎหมาย กฎหมาย
เน็ตมาร์กให้ความสำคัญในเนื้อหา โดยเฉพาะเนื้อหาที่เชื่อมโยงกับความเสียหายใดๆ ที่ส่งผลต่อชื่อเสียงซึ่งละเมิดกฎหมายบรรทัดฐานของประเทศเยอรมันนี: สื่อลามกอนาจาร (§184 StGB) ก่อจลาจล (§ 130 StGB), สบประมาท ใส่ร้ายและหมิ่นประมาท (§ 185-188 StGB) และการยั่วยุให้เกิดอาชญากรรม ((§ 130a StGB) ในกรณีที่ผู้ใช้โพสต์เนื้อหาซึ่งละเมิดกฎหมายเหล่านี้ ผู้ใช้ต้องจ่ายค่าเสียหายสำหรับความสูญเสียที่เกิดขึ้นหรือค่าเสียหายดังกล่าวให้กับเน็ตมาร์ก
ผู้ใช้ไม่ได้รับอนุญาตในการเชื่อมโยงลิงค์(links)ของบุคคลที่สามในเนื้อหาของท่านตามที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในกฎ ระเบียบและข้อกำหนดการใช้งานของเน็ตมาร์ก ผู้ใช้รับทราบว่าท่านรับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ที่ท่านได้ทำการเชื่อมโยง(links)ไปแต่เพียงผู้เดียว ในกรณีที่มีการเชื่อมโยง(links)ผู้ใช้ต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบเนื้อหาของบุคคลที่สามให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของเน็ตมาร์กโดยผู้ใช้รับทราบว่าเน็ตมาร์กไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของบุคคลที่สามแต่อย่างใด
5. คุณภาพในการใช้งาน
ตามข้อตกลงผู้ใช้จะต้องใช้เนื่้อหาที่เป็นของท่านซึ่งไม่ได้นำเนื้อหานั้นมาจากบุคคลอื่น นอกจากนี้ผู้ใช้จะต้องตกลงที่จะให้ข้อมูลทุกอย่างที่เป็นความจริง สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน และโพสต์โดยสุจริตและไม่มีการสบประมาท ใส่ร้าย หมิ่นประมาทหรือหยาบคายหรือไม่เหมาะสม ผู้ใช้ต้องตกลงที่จะไม่ใช้เนื้อหาเพื่อโฆษณาให้กับตัวท่านเองหรือเพื่อบุคคลที่สาม
6. การแก้ไขเนื้อหา
เน็ตมาร์กขอสงวนสิทธิในการแก้ไข ลด เพิ่มหรือลบเนื้อหาของผู้ใช้ ด้วยดุลยพินิจของเน็ตมาร์กเอง ผู้ใช่ในที่นี้ได้ยอมรับตามข้อตกลงให้เน็ตมาร์กมีสิทธิเต็มที่ในการแก้ไขเนื้อหาของผู้ใช้
7. การลงประกาศ
ผู้ใช้รับผิดชอบต่อการออกแบบการใช้งานของท่านบนเว็บไซต์นี้แต่เพียงผู้เดียว การลงประกาศผู้ใช้มีสิทธิในการโพสต์เนื้อหาบนเน็ตมาร์กตราบใดที่ท่านได้ปฎิบัติตามกฎหมาย เน็ตมาร์กอนุญาตให้มีการรับส่งข้อมูล(transference)ดังกล่าว รวมถึงการใช้เนื้อหาบนเน็ตมาร์กในประกาศบนเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์อื่น ๆ เช่นเดียวกับรูปแบบการแจ้งเตือนทางอีเมล์ จดหมายข่าว สื่อสิ่งพิมพ์ ซอฟต์แวร์ และสื่อในรูปแบบอื่น ๆ ผู้ใช้รับทราบว่าไม่สามารถเรียกร้องค่าชดเชย(เช่น ค่าธรรมเนียม การใช้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต เบี้ยเลี้ยง และอื่น ๆ)
เน็ตมาร์กมีอิสระที่จะโพสต์เนื้อหาใดๆ จากผู้ใช้ในบทบรรณาธิการได้หรือ แม้แต่บนแพลตฟอร์ม(platforms)ที่ดำเนินการโดยบุคคลที่สาม เน็ตมาร์กจะไม่รับผิดชอบในการปกป้องลิขสิทธิ์ของผู้ใช้
8. การเพิ่ม/และการลบเนื้อหา
หากผู้ใช้ปรารถนาที่จะแก้ไขหรือลบข้อความของท่านหลังจากการโพสต์ประกาศไปแล้วนั้น ท่านจำเป็นต้องใช้อินเตอร์เฟซ(interface)ในการจัดการ ไม่สามารถใช้วิธีอื่น (E-mail, โทรศัพท์, แฟกซ์ ฯลฯ ) ที่จะใช้ติดต่อเพื่อแก้ไขหรือลบข้อความได้ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวอาจจะมีความล่าช้าก่อนที่จะสำเร็จลุล่วงในการแก้ไขหรือลบได้ สิ่งเหล่านี้สามารถเกิดขี้นได้ในอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ ถ้าหากบุคคลที่สามใดๆ นำเนื้อหาจากผู้ใช้ไปใช้ (เช่น: ระบบค้นหา แคตตาล็อกทางอินเทอร์เน็ต คู่ค้าทางการตลาดของเน็ตมาร์ก, สื่อสิ่งพิมพ์ ฯลฯ ) เน็ตมาร์กปฏิเสธความรับผิดชอบดังกล่าวทั้งหมด
เน็ตมาร์กไม่มีข้อผูกมัดใดๆ ในการทำงานร่วมกับบุคคลที่สามที่อ้างถึงเรื่องการปรับเปลี่ยนแก้ไขหรือลบ แม้ว่าการใช้งานจะมีปัญหาอันเนื่องมาจากความยินยอมหรือการคัดค้านจากเน็ตมาร์ก เรื่องดังกล่าวเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว ในการติดต่อโดยตรงและการสื่อสารกับบุคคลที่สามเกี่ยวกับการลบหรือเปลี่ยนแปลงของเนื้อหาของผู้ใช้ ผู้ใช้ต้องแสดงอย่างชัดเจนว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเน็ตมาร์ก หรือเกี่ยวข้องกับตัวแทนของบริษัทในกรณีนี้
9. การถูกละเมิดโดยบุคคลที่สาม
เนื่องจากการเผยแพร่เนื้อหาทั้งหมดของผู้ใช้(หรือองค์ประกอบดังกล่าว) บนอินเทอร์เน็ตนั้น อาจนำมาซี่งอันตรายจากการดาวน์โหลด การถูกนำไปเผยแพร่หรือถูกละเมิดจากบุคคลที่สาม เน็ตมาร์กขอย้ำปฏิเสธความรับผิดชอบสำหรับการละเมิดของบุคคลที่สามในการดาวน์โหลดหรือการเผยแพร่เนื้อหาของผู้ใช้ ในกรณีเช่นนี้ผู้ใช้ได้ยอมรับว่าไม่สามารถเรียกร้องหรือดำเนินการทางกฎหมายใดๆ กับเน็ตมาร์กหรือตัวแทนของบริษัทได้
10. การรักษาความลับ
ผู้ใช้เป็นผู้รับผิดชอบในการเก็บรักษา ชื่อผู้ใช้งาน (username) และรหัสผ่าน (Password)ไว้เป็นความลับและต้องไม่เปิดเผยให้ผู้ใดทราบ ถ้ามีการละเมิดหรือใช้ในทางที่ผิดที่ต้องสงสัยทางเน็ตมาร์กจะแจ้งให้ทราบทันที หลังการใช้งานต้อง log out หรือการออกจากระบบทุกครั้งและถ้ามีคนอื่นใช้คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกันผู้ใช้ต้องรับผิดชอบเรื่องดังกล่าวเอง
11. ความรับผิดของบุคคลที่สามหรือบุคคลภายนอก
ในกรณีที่มีการละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขตามที่กำหนดไว้ในเอกสารฉบับนี้ ผู้ใช้ดังกล่าวจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อเรียกร้องของบุคคลที่สามหรือบุคคลภายนอกทั้งหมดทันที
12. ความรับผิดชอบระหว่างผู้ใช้และเน็ตมาร์ก
หากผู้ใช้ฝ่าฝืนกฎที่ระบุในข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเข้าร่วมใช้งาน ผู้ใช้ต้องรับผิดชอบความเสียหายหรือความสูญเสียทั้งหมดที่เกิดจากการกระทำของผู้ใช้ หากผู้ใช้ฝ่าฝืนกฎที่ระบุในข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเข้าร่วมใช้งาน ผู้ใช้ต้องรับผิดชอบความเสียหายหรือความสูญเสียทั้งหมดที่เกิดจากผู้ใช้ เน็ตมาร์กไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากข้อผิดพลาดในการใช้งานหรือตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ใช้งานเอง
ขอบเขตความรับผิดชอบทางกฎหมายของเน็ตมาร์กต่อผู้ใช้ ยอดสุทธินั้นจะต้องไม่เกินจำนวนเงินที่ผู้ใช้ได้ชำระใน 24 เดือนก่อนที่จะเกิดกรณีที่เรียกร้องให้เน็ตมาร์กรับผิดชอบขึ้น ตามที่ผู้ใช้ได้ชำระในส่วนของบริการที่มีปัญหานั้น ๆ
ข้อจำกัดของความรับผิดดังกล่าวข้างต้น อ้างตามบทบัญญัติ§309ฉบับที่ 7(รับผิดในกรณีที่มีการบาดเจ็บต่อชีวิตร่างกายสุขภาพเช่นเดียวกับการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง) และฉบับที่ 8 BGB(รับผิดอื่น ๆ เนื่องจากข้อผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่)ที่ยังได้รับผลกระทบ
13. การป้องกันข้อมูล/ความเป็นส่วนตัว
ผู้ใช้ได้ประกาศว่าจะปฎิบัติตามข้อตกลงตามนโยบายความเป็นส่วนตัวกับเน็ตมาร์ก บนเว็บไซต์ Gigajob ("ความเป็นส่วนตัว").
ตามที่ระบุตามบทบัญญัติ §33 ฉบับที่ 1 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองของรัฐบาลกลางและ§4 ระเบียบการป้องกันข้อมูลของ TeleService ผู้ใช้ได้รับทราบว่า เน็ตมาร์กจะบันทึกที่อยู่ของผู้ใช้ในรูปแบบที่เครื่องอ่าน machine-readable formและเครื่องประมวลผล mechanically process สำหรับการทำงานที่ได้รับอนุญาตตามสัญญาในการป้อนข้อมูลให้กับบริการภายในของเว็บไซต์ประกอบไปด้วยข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลทางธุรกิจ (อีเมล ชื่อ ที่อยู่ทางไปรษณีย์) ผู้ใช้ได้ระบุว่าการเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้เป็นไปตามความสมัครใจอย่างสิ้นเชิง
เน็ตมาร์กปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับของผู้ใช้ แต่ไม่สามารถออกกฎหรือรับประกันได้ว่าข้อมูลจะไม่ถูกล้วงความลับ(spied), ถูกแก้ไขหรือถูกลบผ่านการทำงานที่ผิดพลาด การถูกรบกวนทางเทคนิค แฮกเกอร์(hackers) ฯลฯ เน็ตมาร์กจะไม่รับผิดชอบการบันทึกหรือเก็บข้อมูลใด ๆ เน็ตมาร์กจะไม่รับผิดชอบการถูกเปลี่ยนของข้อมูล
14. การมีผล
ถึงแม้ว่าบทบัญญัติใดๆ ในสัญญาของผู้ใช้ไม่มีผลบังคับตามกฎหมาย บทบัญญัติทีถูกต้องตามกฎหมายที่เหลือจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ เป็นไปได้ทุกเมื่อที่บทบัญญัติที่เป็นโมฆะจะถูกแทนที่ด้วยบทบัญญัติที่ถูกต้องเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางเศรษฐกิจและหรือตามกฎหมายที่บังคับใช้
 
 
สิทธิในการการยกเลิ
สิทธิตามกฎหมายในการยกเลิกการบุ๊กกิ้งบริการต่อกิก้าจ๊อบ ที่ต้องรับผิดค่าใช้จ่าย

คุณมีสิทธิตามกฎหมายที่จะยกเลิกสัญญาของคุณกับ Netzmarkt Internetservice GmbH & Co. KG ภายใน 14 วันนับจากวันสรุปสัญญาโดยไม่ต้องระบุเหตุผลใด ๆ คุณมีสิทธิที่จะดำเนินการยกเลิก โดยคุณต้องแจ้ง Netzmarkt Internetservice GmbH & Co. KG ความจำนงค์ที่ชัดเจนทาง mail, fax, หรือ e-mail เกี่ยวกับการตัดสินใจที่จะยกเลิกสัญญาของคุณ

เพื่อปกป้องสิทธิการยกเลิกของคุณ มันจะเพียงพอที่จะส่งหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรภายในเวลากำหนด เพื่อยกเลิก
ผลของการยกเลิก

เมื่อคุณได้ดำเนินการตามสิทธิในการยกเลิกต่อ Netzmarkt Internetservice GmbH & Co. KG บริษัทต้องคืนเงินที่ชำระเงินทั้งหมดที่ได้รับจากคุณภายใน 14 วันเมื่อได้รับการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากคุณ ทางเลือกสำหรับวิธีการชำระเงินสำหรับการคืนเงินจะเหมือนกันการทำธุรกรรมเดิมเว้นแต่จะตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น การคืนเงินชำระเงินของคุณห้ามมีการจ่ายให้ตัวแทน(your behalf)ของคุณ

หากเราได้รับคำร้องขอยกเลิกของคุณโดยสัญญาได้เริ่มต้นและยังไม่สิ้นสุดตามเวลาที่กำหนด คุณต้องชำระเงินตามสัดส่วนของบริการที่ได้ดำเนินการให้ไป ซึ่งจะเปรียบได้กับความคุ้มครองเต็มรูปแบบของสัญญา
 
ข้อความดังกล่าวเป็นไปตามภาษากฎหมายและไม่ง่ายที่จะเข้าใจ แต่ยังไงก็ตามมันมีความสำคัญและมีผลผูกพันสำหรับคุณ ดังนั้นโปรดใช้ความระมัดระวัง เราได้เตรียมหน้าอื่น ๆ ไว้สำหรับคุณ มีเราจะอธิบายใน "ภาษาปกติ" ใช้ได้ที่ดีที่สุดกับกิก้าจ๊อบ หน้าเว็บเหล่านั้นมีความหมายเพื่อความสะดวกของคุณเท่านั้น ในกรณีที่มีความขัดแย้งในความหมายระหว่างข้อวความเหล่านี้กับตำราทางกฎหมายที่จะอยู่ในหน้าตำราทางกฎหมายนี้ทีมีความสำคัญ ขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ

ผู้หางาน
ช่วยเหลือ: คำถามที่พบบ่อยสำหรับผู้สมัครงาน

ผู้ประกอบการ
กฎในการประกาศงาน
ช่วยเหลือ: คำถามที่พบบ่อยสำหรับนายจ้าง

บริษัทจัดหางาน
ช่วยเหลือ: คำถามที่พบบ่อยสำหรับบริษัทจัดหางาน